VIP

/Đêm

SUPER VIP

/Đêm

Phòng Deluxe Double

/Đêm

Phòng Deluxe Twin

/Đêm

Nhà sàn 1

/Đêm

Nhà sàn 2

/Đêm